Húsvét: az újjászületés, a megújulás és a keresztények legnagyobb ünnepe. Ez a tavaszi ünnep más-más formában az ókori pogány népeknél is jelen volt, és az idők folyamán alakult át olyanná, ahogy ma ismerjük.

Michelangelo: Pieta

Tartalom:

A cikk tartalma:

 • Tavasz ünnep
 • A húsvéti ünnepkör
 • Húsvéti szimbólumok
 • A húsvéti menü
 • Húsvéti ételek
 • Húsvéti maradékok felhasználása
 • Tavaszi nagytakarítás
 • Húsvéti versek
 • Húsvéti filmek

Tavasz ünnep

Pogány eredetű tavasz ünnepek

A természet ébredését a népek már emberemlékezet óta megünneplik, általában a tavaszi napéj egyenlőség idején. A természet felébred téli álmából, a föld újra termékennyé válik, kezdődhet a vetés és ültetés.

A pogány ünnepeknél megjelennek azok a szimbóliumok, amelyet a mai ember is magáénak vall a húsvéti ünnepek alkalmával. Ezek a nyúl és a tojás.

A különböző pogány népek tavasz-ünneplése

A tavasz-ünneplésről röviden:

 • A kelták a tavaszi nap-éj egyenőség idején az ébredő természetet ünnepelték.
 • A germánok Ostararól, a termékenység istennőjéről emélkeztek meg ezen a napon. Szász megfelelője Eostre, akinek nevéhez kapcsolódik a nyúl, mint a termékenység jelképe.
 • Már a pogány hagyományok szerint is festettek keményre főzött tojásokat, amelyek szintén a termékenység szimbólumai voltak.
 • A Kalevala finn nemzeti eposz egyenesen a világmindenséget származtatja a tojásból, amelynek alsó része a föld, felső az égbolt, és kölzépen a sárgája a nap.
 • Egyes hagyományok a Zöld istennőt és a Zölderdő urát ünnepelték. Az istennő termékennyé teszi a földet, az istenség pedig segít érlelni a termést. Itt is megjelenik a festett főtt tojás szimbólum.
 • A pogány magyar tavaszi ünnep  a téltemetés, a megújulás ünnepe.
Boticelli: Tavasz

Boticelli: Tavasz

Húsvét

A tavasz ünnep katolikus egyházi megfelelője a húsvét, amely szintén a tavaszi napéj egyenlőséghez kötődik: az ezt követő első holdtölte utáni vasárnap. Több napos ünnep és része a húsvéti ünnepkörnek, amely Jézus életének szakaszait eleveníti fel. Ezt az időszakot húsvéti ünnepkörnek nevezzük.

Jézus személye:

Jézus (Názáreti Jézus, Jézus Krisztus) a kereszténység központi alakja, a világtörténelem egyik legismertebb és legnagyobb hatású személye. A legtöbb kutató bizonyítottnak találja, hogy létezett.

A húsvéti ünnepkör

(Forrás: Wikipédia)

A húsvét keresztény ünnep. Lehet, hogy nem vagy vallásos, nem ismered a húsvéti ünnepkör eredetét, hagyományait és csak a nyúl, a tojás meg a locsolkodás jut róla eszedbe és az, hogy megint három szabad nap lesz. Ha így is van, nem árt, ha ismered a történetet, mert nagyon sok művészi alkotás kötődik hozzá, és a történet ismeretében ezeket is más szemmel fogod nézni.

A húsvéti ünnepkör első napja a farsangot követő nagyböjt első napja: hamvazószerda, utolsó napja pedig a húsvétot követő 40. nap, áldozócsütörtök napja.

A húsvét úgynevezett mozgó ünnep, ami azt jelenti, hogy nem esik az év azonos napjaira, annyit lehet könnyen megjegyezni, hogy húsvét vasárnap március 22 és április 25 között van. Időpontja függ a nap és a hold járásától. Húsvét vasárnap csillagászatilag a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. A többi nevezetes nap ehhez igazodik.

Húsvét – az ünnepkör fontos időszakai és napjai

Jézus Krisztus életéhez, halálához és mennybe meneteléhez kötődnek.

Nagyböjt

A nagyböjt időtartama 46 nap, de valójában csak 40 nap(a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám), mivel a keresztény egyház a vasárnapokat nem tekinti böjti napnak. A nagyböjt első napja a farsang utolsó napját követő hamvazó szerda (amikor régen a bűnbánók hamut hintettek a fejükre – manapság ezt egy homlokra rajzolt hamu kereszt szimbolizálja), utolsó napja nagyszombat, a húsvétvasárnap előtti nap. (A nagyböjt helyett sokan végeznek tavaszi méregtelenítést.)

Jézus böjtje:

Tanítói szolgálatát megelőzően a pusztába ment, ott negyven napig böjtölt, és kísértéseket utasított el, majd tizenkét tanítványt gyűjtött maga köré. Velük járta Izraelt, tanította a népet és erkölcsi útmutatásokat adott nekik. Tanítását főleg példabeszédekben fejtette ki, kiemelkedő tanítása a hegyi beszéd, amely valószínűleg több beszédet takar, amelyeket Jézus egy bizonyos dombtetőn mondott el, tanítva az embereket. Mintegy hároméves működése, tanító évei értek véget az utolsó vacsorával.

William Dyce: A pusztában böjtölő Jézus

William Dyce: A pusztában böjtölő Jézus

Virágvasárnap

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. A húsvét előtti 7. nap. Ilyenkor szoktak a templomban barkát szentelni – és helyenként körmenetet is taranak. A barka is egy szimbólum, Jézus Jeruzsálembe történő bevonulása emlékére.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe:

Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az emberek az iránta való tiszteletüket azzal fejezték ki, hogy felső ruháikat lába elé az útra terítették és a fákról levágott galyakkal (szimbóluma a barka) és pálmaágakkal (a győzelem és diadal jelképe) köszöntötték. Jézus szamárháton érkezett és útjának célja a jeruzsálemi templom volt. A nép szinte királyként ünnepelte és a római uralom alól való felszabadítót várták benne.

Kárász Izabella: Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Nagyhét

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. A nagyhét az  újjászületésre koncentrál, a természet megújulása a test és a lélek megújulását is hozza. A magyar falun a parasztok egészen a közelmúltig a nagyhét tiszteletére nagy gonddal megtisztították az egész portát, beleértve az istállót és melléképületeket is. A szerszámokat is letisztogatták, kifényesítették. A lelküket is előkészítették az ünnepre. Manapsági is gyakori, hogy ezen a héten végzik el a háztartásokban a tavaszi nagytakarítást.

A hét napjai közül külön története van az alábbi három napnak:

 • nagycsütörtök
 • nagypéntek
 • nagyszombat

Nagycsütörtök:

Az esti szentmisén az utolsó vacsorára emlékeznek. Hagyomány, hogy az utolsó vacsorán történtekre emlékezve (amikor Jézus megmosta tanítványai lábát) a pap megmossa több hívő lábát.

A misében számos elem a gyászra utal. A „glória” után a harangok megszólalnak, de azután el is némulnak, akárcsak az orgonák, és harangok. Helyettük egészen a nagyszombati szertartásban felhangzó glóriáig fakereplőket alkalmaznak. A magyar hagyomány ezt úgy fogalmazza meg, hogy „a harangok Rómába mennek”.

Az utolsó vacsora:

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Gecsemáné-kertben egy vacsora keretében búcsút vett tanítványaitól. Bemutatta az első szetmisét, és megalapította az egyházat. Először megtörte a kenyeret és azt mondta: “Egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem.” Utána körbe adta a kelyhet a borral és így szólt: “Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem.” Végül így fejezte be: “Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. Ezután félre vonult a kertben és imádkozott.

Az utolsó vacsora

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora

Néhány nappal előbb a jeruzsálemi templomban nagy felfordulást okozott, mert kikergette onnan a kufárokat és a pénzváltókat. A római hatalom képviselői attól tartottak, hogy egy ilyen felforgató személy forradalmat robbanthat ki, ezért elhatározták, hogy elfogják Jézust. A római katonák – Júdás nevű tanítványa árulása segítségével – ezt meg is tették a Gecsemáné kertben és kihallgatásra a zsidó nagytanács elé vitték.

Megjegyzés:

Leonardo da Vinci fantasztikus alkotása a milánói Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriumának freskója.

Nagypéntek:

Ezen a napon a római katolikus egyházban u. n. “csonka misét” – azaz nem teljes szertartást tartanak. Felolvassák  vagy eléneklik Jézus szenvedésének történetét, a Passiót. A mise nem áldással, hanem könyörgéssel zárul.

Jézus keresztre feszítése:

A zsidó nagytanács Jézust a római birodalom elleni felforgató tevékenység vádjával halálra ítélte. Poncius Pilátus ártatlannak ítélte és szabadon akarta bocsátani, de a zsidó tanács és az összegyűlt tömeg a halálát kívánta, a helytartó pedig “mosta kezeit”, hogy ő nem részes ebben.

Munkácsy: Krisztus Pilátus előtt

Munkácsy: Krisztus Pilátus előtt

Munkácsy: Ecce homo

Munkácsy: Ecce homo (Íme, az ember)

A katonák ezután megkorbácsolták Jézust, töviskoszorút tettek a fejére és píbor palástban egy hosszú úton hatalmas kereszttel a vállán gyalázkodás és ütlegelés közben kivezették a városból a Golgotára. Két lator között keresztre feszítették.

Munkácsy: Golgota

Munkácsy: Golgota

Szenvedése alatt anyja, Mária és nagy tisztelője, Mária Magdolna tartózkodtak a közelében. A kereszthalál részletezését mellőzve Jézus – miközben jó ideig sötétség borult a földre az akkori napfogyatkozás miatt – este a kereszten meghalt.

Michelangelo: Pieta

Michelangelo: Pieta

Egy József nevű ember vette le a keresztről, tiszta gyolcsba csavarta és egy sziklába vájt üregbe helyezte. Az üreg elé nagy kőtömböt görgetett. Mária és Mária Magdolna ott is mellette maradtak.

Megjegyzések:

 • A fenti három csodálatos festmény – Munkácsy Mihály alkotásai, most már mind a három – a debreceni Déry múzemumba került. Ott láthatók egy külön teremben (falnyi méretűek). Ha ott jársz, feltétlenül nézd meg – de már ezért a három csodálatos festményért is érdemes Debrecenbe látogatni.
 • Michelangelo egyik legszebb szobra, a Pieta a római Szent Péter Basilikában látható.

Nagyszombat:

Ezen a napon tartja az egyház a feltámadási körmenetet. Utána ér véget a 40 napos bőjt és el lehet fogyasztani a sonkából, tojásból és kalácsból álló húsvéti vacsorát.

Jézus történetének folytatása:

Látszólag nem történt semmi (de közben Jézus megjárta a poklot – és ez nem volt más, mint a halál átélése).

Vasárnap – Húsvét vasárnap:

Ezen a napon van a húvéti ünnepi szentmise. Előtte a hagyományok szerint a templom előtti téren ételszentelést tartanak. A szentelésre szánt ételek: húsvéti sonka, kalács, tojás, bárány, bor. A szentelésre szánt ételeket általában szépen feldíszített kosarakba teszik, és erre az alkalomra készített terítővel takarják le. Ehhez a naphoz munkatilalmak is kapcsolódtak.

Manapság a húsvét nemcsak vallási, hanem családi ünnep, amelyen a rokonok összejönnek, a háziasszonyok  különleges ételeket készítenek, a gyerekek pedig örülnek a színes tojásoknak, vagy akár az élő nyusziknak.

Jézus örökhagyása:

Vasárnap reggel Mária Magdolna elment a sírhoz. A kő el volt mozdítva, csak a gyolcs feküd benne, Jézus nem volt ott. Majd megjelent a sír előtt teljes valójában.

Jézus feltámadása

Piero Della Francesca: Jézus feltámadása

Este meglátogatta tanítványait, és hatalmat adott nekik arra, hogy megbocsássák a bűnbánó emberek bűneit.

Megjegyzés:

Az imában az van, hogy Jézus harmadnapra feltámadt. A harmadnap mai fogalmaink szerint nem jön ki péntektől vasárnapig, az akkori időszámítás szerint azonban igen. A napokat ugyanis nem éjféltől éjfélig mérték, hanem napnyugtától a következő napnyugtáig, így pedig megáll a „harmadnapra”.

Húsvét hete

A húsvét utáni hét, amelyhez népi hagyomány kötődik: húsvét hétfőn a locsolkodás.

Húsvéti locsolás

Czékmány Ilona: Húsvéti locsolkodás

A locsolkodás eredetéről az a hír járja, hogy a Jézus feltámadásán újjongó asszonyokat a katonák vízzel hűtötték le.

Fehér vasárnap:

A húsvét utáni vasárnap. Ehhez a naphoz a keresztszülőséghez és a barátsághoz kapcsolódó népszokások tartoznak.

Áldozócsütörtök

Húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvétvasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. Ezen a napon is szoktak körmenetet tartani és ilyenkor Jézus szobrát kötelekkel felhúzzák a tempolom mennyezetéig.

Jézus mennybemenetele

Andrea Mantegna: Jézus mennybemenetele

Húsvét – szimbólumok

A húsvétról szóló részben sokszor megemlítettem szimbólumokat. Most összefoglalom és kiegészítem, és a szükséges magyarázatokat is hozzá teszem:

 • Tojás: az új életet jelképezik (már a kereszténység előtti időkben is használták)

  Húsvét szimbólum: tojások

  Húsvét szimbólum: tojások

 • Nyúl: a termékenységet jelképezi (mivel, hogy nagyon szapora jószág – régi tavasz-szimbólum, Eostre szász istennőhöz kötődik)

  Húsvét szimbólum: nyúl

  Húsvét szimbólum: nyúl

 • Barka: Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásának emlékére – virágvasárnap megszentelik.

  Húsvét szimbólum: barka

  Húsvét szimbólum: barka

 • Sonka: a 40 napos böjt utáni első hús fogyasztás

  Sonka, tojás tányéron

  Sonka, tojás tányéron

 • Kalács: öt ágból font – Jézus 5 sebe a keresztfán

  Húsvét szimbólum: kalács

  Húsvét szimbólum: kalács

 • Bárány: Jézus Krisztust jelképezi, aki meghalt a kereszten, hog az emberiséget megszabadítsa bűneitől.

  Húsvét szimbólum: bárány

  Húsvét szimbólum: bárány

 • Kenyér: Krisztus teste
 • Bor: Krisztus vére

Húsvét – menü

Bármilyen ételeket készíthetsz a húsvéti ünnepekre, de hogy ne kelljen törni a fejed, ajánlok néhány hagyományos ételt menübe foglalva.

Nagyszombat (húsvétvasárnap előtti szombat), vacsora: 

Menü 1.

 • Főtt parasztsonka
 • Főtt tojás
 • Kalács
 • Újhagyma
 • Piros retek
 • Díszítés: salátalevek, petrezselyem 

Menü2.

 • Főtt kötözött sonka
 • Főtt tojás
 • Kalács
 • Franci saláta
 • Díszítés: salátalevelek, paradicsom, tojáskarikák, petrezselyem
 • Ital: mindkét menühöz száraz vagy félszáraz fehér bor vagy pezsgő 

Húsvét vasárnap, ebéd:

Menü 1.

 • Előétel: körözött zöldpaprikában kalács- vagy kenyér falatkákkal
 • Leves: tárkonyos bárányleves
 • Főétel: kijevi csirkemell rizibizivel, zöldségekkel (vagy csak az utóbbival)
 • Zöld saláta (olíva olajjal, fűszerekkel, citrommal)
 • Előétel és főétel díszítéséhez: salátalevelek, paradicsom, petrezselyem
 • Ital: száraz vagy félszáraz fehér bor (ez lehet az előétel után is)
 • Desszert: gyümölcsök vaníliakrémmel (vagy fagylalttal), tejszínhabbal
 • Ital: tokaji szamorodni (édes)

Menü 2.

 • Előétel: töltött paradicsom
 • Leves: hagyományos húsleves
 • Főétel: sült báránycomb görög salátával
 • Ital: száraz vagy félszáraz fehér bor
 • Desszert: répatorta
 • Ital: tokaji aszú

Húsvét hétfő:

Ezt a délelőttöt ne töltsd már a konyhában.

Jöhetnek locsolók, ezért a húsvét előtti héten készíts néhány olya sós és édes süteményt, amivel a piros tojás ajándékon túl kínálni tudod őket:

 • Sajtos pogácsa
 • Túrós pogácsa
 • Linzer karikák

Elmehetsz kirándulni és valahol lehet ebédelni (mert megérdemled ennyi munka után). Ha mégis otthon ebédeltek: olyan ételt célszerű készíteni, ami felmelegítve is jó, vagy csak be kell tenni a sütőbe. Lehet egy jó rakott krumpli zöld salátával, vagy sült csirkecombok vegyes zöldségekből készült salátával. Ha vasárnap nagy adag levest készítettél, azt is feltálalhatod egy másféle levesbetéttel, vagy készíthetsz belőle egy gyors ragut mirelit vegyes zöldségből (ugyanabból, amiből a francia salátát).

Javaslat:

A lényeg az, hogy szervezd meg az ételkészítést. Időben írd össze, mire lesz szükséged. Ha szerencsés vagy és valamelyik étkezésre meghívásod van, egyszerűbb dolgod lesz. Vásárolj be csütörtökön és/vagy pénteken. Pénteken este és szombaton délelőtt készíts el mindent, amit csak előre lehet (pl. húsleves, majonéz, francia saláta, főtt füstölt sonka, körözött, húsok pácolása).

Húsvéti ételek

A menüben felsoroltak közül néhányról röviden írok itt. A részletes képes recepteket a linkekre kattintva találod:

Húsvéti hidegtál

A nagyszombat esti vacsorához a hozzávalók nagy részét célszerű hidegtálon elrendezni, vagy tányérokra előre kitálalni. A hidegtálak készítésénél ügyelj a következőkre:

 • A terítésnél gondolj arra, hogy ez az év egyik legnagyobb ünnepe és ennek megfelelően válassz abroszt és készítsd el a terítékeket. Nem baj, ha egyszerűek, vásárolhatsz húsvéti szalvétákat.
 • Attól függően válaszd meg a tálak számát, hogy hányan fogtok asztalhoz ülni. Sokkal könnyebb lesz az önkiszolgálás a tálról, ha több tál van az asztalon. Azt is megteheted, hogy a tányérokat mindenki számára elkészíted, akkor viszont ismerned kell, hogy ki mit szeret illetve nem kedvel.
 • Legyen a tál változatos. Figyelj arra, hogy minden tálon a lehető legtöbb alapanyagot helyezd el: sonkát, tojást és különféle zöldségeket.
 • Törekedj színharmóniára. Húsvét táján már nagyon sokféle zöldség kapható: saláta, retek, zöldpaprika, piros kápia paprika, újhagyma, petrezselyem. Ezek felhasználásával nagyon szép, üde színekben bővelkedő tálak állíthatók össze. Nagyon jól mutat egymás mellett a fejes saláta és a petrezselyem zöldje, a tojás fehér és sárga színe, és hozzá üde színfolt: a piros hónapos retek. Igazi tavaszi hangulat.
 • Ha készítesz majonézt, franciasalátát, ezeket külön, kisebb tálakban tedd az asztalra.
Húséti hidegtál

Húséti hidegtál

Sonka, tojás tányéron

Sonka, tojás tányéron

Húsvéti kalács

A hagyományos húsvéti kalács mindig 5 fonatból készül, hogy emlékeztessen minket Jézus 5 sebére. Mivel kelt tészta, előző nap vagy szombat hajnalba jó elkészíteni. Ha van gyakorlatod a kelt tészta készítésében, ez sem lesz probléma számodra, mert részletes képes receptet készítettem róla. Ha nem mersz nekifogni, vedd meg készen egy jó pékségben.

Húsvét szimbólum: kalács

Húsvét szimbólum: kalács

Kijevi csirkemell

Ez a kedvenc húsvéti receptjeim egyike. A csirkemell belsejébe csomagolt fűszervaj a sütés közben megolvad, és mindkét oldalról öntözgeti belülről az egyébként kicsit száraz csirkemell húst. A kívül ropogós, belül omlós hús valami fantasztikus. Ha még nem próbáltad, készítsd el, nem bánod meg. Rizibizi vagy majonézes krumpli és fejes saláta illik hozzá.

Kijevi csirkemell

Kijevi csirkemell

Répatorta

Bár egyszerűnek néz ki, de azért nem az, viszont nagyon finom. Nagyon mutatós, ha a tetejét mandulaforgáccsal megszórod.

Répatorta

Répatorta

Zserbó

Gerbeaud Emil nagy találmánya, aki szülővárosából, Genfből a francia szellemet és gasztro-kultúrát hozta Magyarországra. Rangját előkelő vendégkörének köszönhette, hiszen a Váci utcai korzózás rendszerint az általa fenntartott Zserbó cukrázdában végződött. A zserbóról meg ugye, nem is kell beszélnünk.

Zserbó

Zserbó

Húsvét – maradékok felhasználása

Húsvétkor szinte mindenki annyi ennivalót készít, hogy mindig van belőle annyi maradék, hogy egy-két nap alatt szinte nem is lehet megenni. A kármentésre két módszer kínálkozik:

 • fagyasztás
 • más ételek alapanyagaként történő felhasználás.

Főtt tojás felhasználása:

A főtt tojás felhasználására számtalan lehetőség van:

 • majonézes tojássaláta
 • töltött tojás hidegen
 • töltött tojás melegen
 • tojáspörkölt
 • tojáskrém
 • saláta (pl. nizzai)
 • rakott krumpli

Maradék sült hús:

A következő ételekhez használhatod fel:

 • Szendvics
 • Húskrém szendvicsre
 • Főzelék feltét
 • Hortobágyi palacsinta (a felaprított sült húsból először készítesz egy pörköltet – palacsintatöltelékbe jó lesz)
 • Raguk készítése
 • Fasírt és húsgolyó készítése
 • Húsos rakott zöldségek készítése

Maradék főtt sonka:

Kalács maradékból:

Kifli helyett kalácsból készítheted

Tavaszi nagytakarítás

Minden háztartásban évente kétszer célszerű nagytakarítást végezni. A legjobb idő erre a tavasz és az ősz, mert az időjárás is ilyenkor kedvez ennek a munkának. Ha te sem szereted, mint ahogy én sem, gondolj arra, hogy milyen szép lesz a környezeted akkor,amikor befejezted. A tavaszi nagytakarítást húsvét előtt szokás elvégezni, hogy necsak a lelkedben, hanem a környezetedben is tisztaság és rend legyen .

A nagytakarítás négy nagyobb szakaszra osztható:

 • A nagytakarítás megtervezése
 • Rendrakás, selejtezés
 • Falak, nyílászárók, szekrények, nyitott polcok takarítása
 • Alapos takarítás

A nagytakarítás megtervezése

A tervezésnél figyelembe veheted, hogy ki tud még a családból részt venni a nagytakarításban, és milyen feladatokat kell elvégeznie.Ha olyan szerencsés vagy, hogy megengedhetsz magadnak külső segítséget (pl. az ablakmosásra), azzal nagyon megkönnyítheted a helyzetedet.

Szerintem ezt a munkát nem tudod elvégezni egy hétvégén, hacsak nem többen dolgoztok át két napot. Ezért érdemes megtervezni.  Nem ismerem az otthonodat, nem tudom, hogy lakásban élsz-e vagy családi házban, hogy hányan laktok ott és mekkora területen. Azt sem tudhatom, mennyire tartjátok rendben és tisztán a lakásotokat, vagy házatokat. Azt viszont tapasztaltam, hogy könnyebben rászánja magát az ember, ha van egy terve, amely szerint beosztja a munkát.

 Rendrakás, selejtezés

Nem javasolom, hogy kiterjeszd a szekrények belsejére (azt érdemes folyamatosan végezni, minden hónapban egy-egy szekrényrészt), mert akkor soha nem leszel kész.

 • Mindenkinél vannak különböző gyűjtögetett dolgok a lakás különböző helyein, pl. újságok, magazinok. Ezektől érdemes megválni. Nehogy a szemétbe dobd, vidd el a szelektív papírgyűjtőbe. (Ha valami fontos van benne, azt kivághatod és elrakhatod egy mappába, lényegesen kevesebb helyet foglal majd el.) Erre felhasználhatsz egy-egy estét, akár TV nézés közben is elvégezheted. (Még jobb, ha ezt a munkát a heti takarítás előtt elvégzed, mert így sokkal kevesebb idő kell hozzá.) Nem érdemes gyűjteni az üres üvegeket sem, irány a szelektív gyűjtő – kivétel: amiről biztosan tudod, hogy fel fogod használni és akkor biztosan van valahol helye. Minden lakásban vannak hasznavehetetlen dolgok. Gondold át, valóban fontosak-e, és használtad-e az elmúlt egy évben. Ha nem, válj meg tőle, helyet fogsz nyerni fontosabb dolgok számára.
 • Amit meg akarsz tartani, annak keress helyet, különben állandó rendetlenséget és bosszúságot fog okozni. Ne csak te végezz rendrakást, hanem a család minden tagja tegye rendbe a saját holmiját.
 • Írd össze a nagytakarításhoz szükséges eszközöket és anyagokat, ami hiányzik, vásárold meg, mert nincs nagyobb bosszúság, mint takarítás közben rájönni, hogy valami hiányzik

Falak, nyílászárók, szekrények, nyitott polcok takarítása

Ez lesz a legnagyobb munka, az is lehet, hogy két részre kell osztanod. Felülről lefelé és belülről kifelé haladj (mint Magdika -a takarítás nagy szakértője – mondta a Barátok közt egyik adásában).

 • Először pókhálózz le a mennyezeten és minden olyan helyen, ahol szokott lenni, pl. a falak és a szekrények közötti keskeny részben, az ablakoknál és a képek mögött. Ha már kézbe vetted a képeket, töröld le száraz vagy nedves ruhával (képtől függően), tisztítsd meg az üvegezett képek üvegeit.
 • Most jön a nagytakarítás egyik legkevésbé kedvelt része! Mosd le a szekrények tetejét, takarítsd ki a nehezen hozzáférhető helyeket (pl. a szekrények mögött), mosd le a csöveket.
 • A világító testeket töröl le, a búrákat szedd le (lehet, hogy ehhez férfi segítség kell), mosogasd el.
 • Ezt követően mosd le a konyha és fürdőszoba szekrényeket és a beépített szekrények külső felületét. A különállókat (a hűtőszekrény általában ilyen szokott lenni) húzd el (segítség!), mögöttük és alattuk takaríts ki, moss fel és a berendezést is takarítsd le.
 • Ne feledkezz el a csempék lemosásáról. És még egy fontos berendezés: ha saját kazán (pl. kombi) van a lakásban, azi is ilyenkor célszerű kívül letisztítani.
 • A nyílászárók (ajtók és ablakok fa vagy műanyag és üveg részei, a kilincsek és réz küszköbök) és radiátorok lemosása, tisztítása közben kimoshatod a függönyöket és a mosható textiliákat.

Ez nagyon nagy munka, ha megteheted, vond be a családtagokat vagy fogadj fizetett segítséget. Ha ez nem lehetséges, oszd a munkát két részre (pl. 2 napra), egy nap alatt egy embernek szinte lehetetlen elvégezni még akkor is, ha kisebb lakásról van szó.

Alapos takarítás

El kell döntened, hogy mi legyen a szőnyegekkel: kitisztítod magad vagy elküldöd a tisztítóba. Ha magad tisztítod ki, ezt a napot ezzel a munkával kezd és tedd ki a megtisztított szőnyegeket a  szabad levegőre (persze, ha nem esik az eső). Sokkal könnyebben végzed a takarítás többi részét, ha nincsenek a lakótérben. Tisztítsd meg a tükröket, takarítsd ki a fürdőszobában a kádat, zuhanyozó fülkét és a WC-t. Törölgesd le a bútorokat (bútortisztítást ne most végezz, mert elúszol). Porszívózz ki (a bútorokat is), mosd fel vagy vizes felmosó eszközzel töröld át a járófelületeket. Amikor felszáradt, rakd vissza a szőnyegeket és készen vagy.
Remélem, minden fontos dolog szóba került. A részletekre itt nem térek ki , mert ez az írás inkább csak az elvégzendő munkákról és a szervezésről szól. Nem győzöm hangsúlyozni: osszátok meg a munkát a családtagokkal. Egyedül fárasztó és hosszadalmas.

Húsvét – filmek

A húsvéthoz köthető eseményeket számos film is megörökítette. Ezek közül a leghíresebb alkotások:

 • Húsvéti parádé (1948, Judy Garland és Fred Aster)

  Húsvéti parádé

  Húsvéti parádé

 • Ben Hur (1959, Carson Heston)

  Ben Hur

  Ben Hur

 • Barabás (1962, Antony Quinn)

  Barabás

  Barabás

 • Jézus Krisztus szupersztár (1973, Ted Neeley, Carl Anderson – Andrew Lloyd Webber rockoperáj alapján)

  Jézus Krisztus szupersztár

  Jézus Krisztus szupersztár

 • Kellemes húsvéti ünnepeket (1984, Jan Paul Belmondo, Sophia Loren)

  Kellemes húsvéti ünnepeket

  Kellemes húsvéti ünnepeket

 • Passio (2004, Mel Gibson)

  Passió

  Passió

És a gyerekeknek:

 • Húsvéti Maci Laci (1994)

  Húsvéti Maci Laci

  Húsvéti Maci Laci

 • Nyúl Péter (2018)

  Nyúl Péter

  Nyúl Péter

Húsvét – versek

A legtöbb húsvéthoz kapcsolódó vers locsolóvers. Ezekből nagyon sok található az interneten. Itt felsoroltam néhány olyan verset, amely a húsvéti eseményekhez kapcsolódik: